Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unstuck /ʌn'stʌk/  

 • Tính từ
  không dính vào nhau, rời ra
  the envelope was unstuck
  bì thư không dán kín
  come unstuck
  (khẩu ngữ)
  thất bại
  his plan to escape came badly unstuck
  kế hoạch tẩu thoát của nó đã thất bại thảm hại