Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unstrained /' n'streind/  

  • Tính từ
    không bị kéo căng (dây); không bị căng thẳng
    không lọc