Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  thông, khai
  unstop a drain
  thông ống cống

  * Các từ tương tự:
  unstoppable, unstoppably, unstopped, unstopper