Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsportsmanlike /' n'sp :tsm nlaik/  

  • Tính từ
    không xứng đáng với một nhà thể thao, không hợp với một nhà thể thao
    không đúng là một người thẳng thắn, không đúng là một người trung thực