Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unspontaneous /' nsp n'teinj s/  

  • Tính từ
    gò bó
    không tự nhiên, gi mạo