Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unspoilt /' n'sp ild/  

  • Tính từ
    không bị cướp phá
    không hư, không thối, không thiu (thức ăn)
    không bị hư hỏng (đứa trẻ)