Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unspecified /' n'spesifaid/  

  • Tính từ
    không chỉ rõ, không nói rõ