Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unspeakably /ʌn'spi:kəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] không tả xiết
    unspeakably cruel
    tàn nhẫn không tả xiết (không sao nói hết được)