Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsoundness /' n'saundnis/  

  • Danh từ
    tình trạng bị ôi thiu (thức ăn...); tình trạng xấu, tình trạng mục mọt (gỗ); tình trạng ốm yếu, tình trạng hay đau ốm (người); tình trạng hư hỏng, tình trạng không tốt (hàng hoá)
    (nghĩa bóng) tính không lành mạnh; tính không đúng, tính không có căn cứ
    (nghĩa bóng) tính không chính đáng, tính không lưng thiện (công việc buôn bán làm ăn)
    trạng thái không say (giấc ngủ)