Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không bị bẩn, không có vết d, sạch, sạch sẽ