Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsociableness /ʌn´souʃəbəlnis/  

  • danh từ
    tính khó gần, tính khó chan hoà