Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    tháo khoá (dây đồng hồ, vòng...)
    Nội động từ
    tụt khoá