Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không cắt ngắn
    không rút gọn, không tóm tắt