Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unshaded /' n' eidid/  

  • Tính từ
    không có bóng mát, không có bóng râm
    không có chụp (đèn)
    không đánh bóng (bức vẽ)