Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không thể cứu (đắm thuyền, hoả hoạn...)