Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unromantic /' nr 'm ntik/  

  • Tính từ
    không có tính chất tiểu thuyết; tầm thường (văn chưng)

    * Các từ tương tự:
    unromantical, unromantically