Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unroll /ʌn'rəʊl/  

  • Động từ
    trải ra (một cái gì đang cuộn lại)
    unroll a map
    trải tấm bản đồ ra