Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrelieved /,ʌnri'li:vd/  

 • Tính từ
  không ngớt (nói về cái gì xấu)
  unrelieved anxiety
  mối lo không ngớt

  * Các từ tương tự:
  unrelievedly