Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unreliableness /'ʌnrilai'biliti/  

  • Danh từ
    tính không tin cậy được; tính không đáng tin, tính không xác thực