Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrealized /' n'ri laizd/  

  • Tính từ
    chưa thực hiện
    không thấy rõ, không nhận thức rõ
    không bán được; không thu được (l i)