Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unreality /,ʌnri'æləti/  

  • Danh từ
    sự hão huyền
    unrealities
    (số nhiều)
    những điều hão huyền