Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpunctual /'ʌn'pʌɳktjuəl/  

  • Tính từ
    không đúng giờ

    * Các từ tương tự:
    unpunctuality