Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpublished /'ʌn'pʌbliʃt/  

  • Tính từ
    chưa in; không xuất bản
    không công bố