Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpreparedness /'ʌnpri'peədnis/  

  • Danh từ
    tính không sẵn sàng, tính không chuẩn bị trước