Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    bỏ kim băng, bỏ đinh ghim