Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpersuasive /'ʌnpə'sweisiv/  

  • Tính từ
    không có sức thuyết phục, không làm cho (người ta) tin theo được