Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unpaired /'ʌn'peəd/  

  • Tính từ
    không có cặp, không có đôi
    (giải phẫu) không có đôi, lẻ (cơ quan như gan, dạ dày...)