Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unobtrusive /,ʌnəb'tru:siv/  

 • Tính từ
  không dễ nhận thấy, kín đáo
  he's a quite unobtrusive studentbut he always does well in exams
  anh ta là một sinh viên thầm lặng, nhưng đi thi bao giờ cũng đạt kết quả tốt

  * Các từ tương tự:
  unobtrusively, unobtrusiveness