Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unobstructed /'ʌnəb'strʌktid/  

  • Tính từ
    không bị tắc, không bị nghẽn (đường)
    không có chướng ngại, không bị trở ngại