Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    khó thấy
    khó phân biệt
    không dễ quan sát
    không quan sát được