Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unobscured /'ʌnəb'skjuəd/  

  • Tính từ
    không bị làm tối, không bị làm mờ