Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dễ chịu
    không đáng ghét, không đáng ghê tởm