Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unobliterated /'ʌnəb'blitəreitid/  

  • Tính từ
    không tẩy xoá; không bị đóng dấu (tem)