Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unobliging /'ʌnə'blaidʤiɳ/  

  • Tính từ
    không sẵn lòng giúp đỡ, không sốt sắng