Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unobeyed /'ʌnə'beid/  

  • Tính từ
    không được vâng theo; không được nghe theo