Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không vâng lời, không biết nghe lời, không dễ bảo