Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unnaturally /ʌn'næt∫rəli/  

  • Phó từ
    [một cách] không tự nhiên, [một cách] khác thường
    [một cách] trái tự nhiên
    [một cách] giả tạo