Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unnaturalise /'ʌn'nætʃrəlaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm cho trái với thiên nhiên
    làm cho gượng gạo
    làm mất tình cảm thông thường