Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmusical /'ʌn'mju:zikəl/  

 • Tính từ
  không có tính chất nhạc, không du dương
  unmusical sound
  âm thanh không du dương
  không thích nhạc; không biết thưởng thức nhạc

  * Các từ tương tự:
  unmusicality, unmusically, unmusicalness