Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmoral /'ʌn'mɔrəl/  

  • Tính từ
    trái với luân l

    * Các từ tương tự:
    unmorality, unmorally