Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmindfulness /ʌn'maindfulnis/  

  • Danh từ
    sự không chú ý, sự không lưu tâm
    tính cẩu thả, tính không cẩn thận; tính thờ ơ