Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unmask /,ʌn'mɑ:sk/  /,ʌn'mæsk/

 • Động từ
  bỏ mặt nạ ra
  (nghĩa bóng) lột mặt nạ; vạch trần
  tên kẻ cắp đã bị lột mặt nạ
  unmask a plot
  vạch trần một âm mưu