Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chưa lập gia đình, độc thân
    unmarried mothers
    những bà mẹ không hôn thú