Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unluckily /ʌn'lʌkili/  

  • Phó từ
    không may
    unluckily for Peterhe did not get the job
    không may cho Peter, nó đã không được nhận công việc ấy