Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unlikelihood /ʌn'laiklihud/  

  • Danh từ
    tính không chắc có thực, khả năng không thể xảy ra được
    tính chất không có hứa hẹn