Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unlawfulness /'ʌn'lɔ:fulnis/  

  • Danh từ
    tính chất không hợp pháp, tính chất bất chính