Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unlawfully /,ʌn'lɔ:fəli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất hợp pháp