Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    cởi dây, tháo dây (thường nói về giày)