Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unjustness /'ʌn'dʤʌstnis/  

  • Danh từ
    tính bất công
    tính phi l
    tính không đúng