Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unjustly /,ʌn'dʒʌstli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất công